ഇതിനായുള്ള തിരയൽ ഫലങ്ങൾ: polyester

നെയ്ത തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

ചൈന-പതാക
CN മുതൽ: 2009

മെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗം

ഭാരം

തരത്തിലുള്ളവ

ഇതിനായുള്ള തിരയൽ ഫലങ്ങൾ: polyester