നെയ്ത ടെറി ഫാബ്രിക്

ചൈനയിലെ പ്രൊഫഷണൽ നെയ്തെടുത്ത ടെറി ഫാബ്രിക് നിർമ്മാതാവ്
ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ: കോട്ടൺ, മോഡൽ, വിസ്കോസ്, മുള, അക്രിലിക്, ടെൻസൽ, കമ്പിളി, സിൽക്ക്, നൈലോൺ, പോളിസ്റ്റർ, സ്പാൻഡെക്സ് മുതലായവ.

ചൈന-പതാക
CN മുതൽ: 2009

മെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗം

ഭാരം

തരത്തിലുള്ളവ

നെയ്ത ടെറി ഫാബ്രിക്